Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.fashionpoint.be

We willen u graag informeren over de algemene voorwaarden die wij hanteren bij de aankoop, verwerking en afhandeling van uw bestelling op www.fashionpoint.be

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshops van www.fashionpoint.be en www.fashionpoint.be/obsis.

Artikel 2: Eigenaar en toepassingsgebied

Deze website behoort toe aan Fashion Point NV, met maatschappelijke zetel Kruindersweg 94, 3630 Maasmechelen, ondernemingsnummer 417.996.259, verder genoemd de verkoper of de onderneming.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

www.fashionpoint.be kan de bepalingen van huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op https://www.fashionpoint.be/fashionpoint/nl/privacy-policy

Het gebruik van de website is onderworpen aan een Cookies, gepubliceerd op 
https://www.fashionpoint.be/fashionpoint/nl/privacy-policy

Artikel 3: Bestelling

Om een artikel aan te kopen en dus om een bestelling te plaatsen moet u het artikel toevoegen aan uw winkelmandje. Vervolgens moet u uw klantengegevens invullen, alsook de leveringsmethode en betaalmethode kiezen. Indien nodig kan u hier een promocode invoeren. Nadien kan u de details van uw bestelling nakijken en eventuele invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op ‘bestel en betaal’ te klikken plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan om deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging van uw bestelling per mail. De bestelde artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van het volledige aankoopbedrag plus verzendkosten.

Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij elke betaling die u heeft gedaan terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elder in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden. Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in ieder geval beperkt zijn tot het door u betaalde bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u zeker en vast zullen terugbetalen.

Artikel 4: Levering

De bestelde artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van het volledige aankoopbedrag plus verzendkosten. Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

De artikelen blijven eigendom van Fashion Point NV tot betaling van de aankoopprijs en verzendkosten. Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan de verkoper zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de klant.

Artikel 5: Leveringstermijnen

De leveringstermijnen vermeld op www.fashionpoint.be zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst op de website.

Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van de verkoper dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 30 dagen na de annulatie zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Artikel 6: Prijzen

De prijzen die staan vermeld op datum van bestelling zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inclusief.

De prijzen zijn inclusief verzendingskosten. De berekening van bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de relevante pagina op www.fashionpoint.be. 

Artikel 7: Betalingen

Betalingen gebeuren vooraf aan de levering via het elektronisch betalingssysteem voorzien op de website. Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: Visa, Maestro, PayPal, iDeal? MasterCard en overboeking. We behouden ons het recht om bepaalde betalingsmethodes niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. U bent zelf verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

Indien de factuur gebeurlijk niet op de vervaldag werd voldaan, is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, berekend conform de wettelijke interestvoet.

Indien de facturen 15 dagen nà het versturen van de ingebrekestelling nog steeds onbetaald blijven, dan is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR. 

Artikel 8: Wettelijk herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons per e-mail naar info@fashionpoint.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst ter herroepen. U kan hiervoor bovendien gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor retour, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing:

1) als de levering van diensten begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;

2) voor goederen op maat van de klant, voor goederen die een persoonlijk karakter hebben of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3) voor goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden na openen of wijzigen van de verpakking. Bij de levering van dergelijke verzegelde goederen kan u het herroepingsrecht enkel uitoefenen mits de oorspronkelijke verzegeling intact aanwezig is.

Als u de overeenkomst herroept ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan terug (met uitzondering van eventuele extra kosten voor levering). Dit niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht tenzij u anders heeft aangegeven.

U bent op tijd indien u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Enkel indien u het terugzendetiket gebruikt dat eventueel door ons werd voorzien voor de verzending vanuit het land waarin de levering is gebeurd, zullen we de terugzendkosten dragen. Als u geen gebruik maakt van het terugzendetiket dat wij hebben voorzien, zal u d kost voor het terugzenden zelf moeten betalen. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de transporteur van uw keuze.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.   

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal de verkoper de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van de verkoper te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

Artikel 10: Klachten

Alle klachten moeten worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering ofwel op volgend email adres: webshop@fashionpoint.be ofwel door middel van een aangetekend schrijven. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van de verkoper
beperkt zijn tot herstelling of omruiling. 

Artikel 11: Overmacht

De verkoper is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd : brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken.

Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is de verkoper bevrijd van zijn verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten. 

Voor meer informatie kan u terecht bij info@fashionpoint.be

23 juli 2020

Legal disclaimer fashionpoint.be

Exclusieve Collecties
Snelle levering
Veilig & snel online betalen

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.